کمیته ها

شورای راهبردی دانشگاه

پروفسور سیّد مجتبی زبرجد

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

دکتر سیّد حسین افضلی
نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
afzali@shirazu.ac.ir
پروفسور محمّد جواد عابدینی
ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
abedini@shirazu.ac.ir
پروفسور مجتبی جهان اندیش
معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
jahanand@shirazu.ac.ir
پروفسور ارسلان قهرمانی
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
ghahrama@shirazu.ac.ir
پروفسور رضا رازانی
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
razani@shirazu.ac.ir
پروفسور ناصر طالب بیدختی
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
taleb@shirazu.ac.ir
پروفسور قاسم حبیب آگهی
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
habibg@shirazu.ac.ir
پروفسور محمود رضا ماهری
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
maheri@shirazu.ac.ir
پروفسور غلامرضا رخشنده رو
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
rakhshan@shirazu.ac.ir
پروفسور نادر هاتف
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
nhataf@shirazu.ac.ir
پروفسور محمّد رضا بنان
عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
banan@shirazu.ac.ir


کمیته علمی

پروفسور قاسم حبیب آگهی

دبیر علمی

habibg@shirazu.ac.ir

دکتر فریدالدین پیرویان
برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل
peiravian@shirazu.ac.ir
دکتر مهدی ویس کرمی
ژئوتکنیک
mveiskarami@shirazu.ac.ir
دکتر پویان برومند
سازه
pbroumand@shirazu.ac.ir
دکتر میثم تکلوزاده
زلزله
takalloozadeh@shirazu.ac.ir
دکتر ایوب کریمی جشنی
محیط زیست
akarimi@shirazu.ac.ir
دکتر محمّد رضا نیکو
مدیریت منابع آب
nikoo@shirazu.ac.ir
دکتر محراب امیری
سازه های هیدرولیکی و دریائی
mamiri@shirazu.ac.ir
دکتر علیرضا وثوقی
مواد و مصالح، روش های ساخت و مدیریت پروژه
vosoughi@shirazu.ac.ir
دکتر مریم دهقانی
نقشه برداری، ژئودزی، ژئوماتیک و سنجش از دور
maryamdehghani@shirazu.ac.ir
دکتر محمد علی آبادی
معماری و شهرسازی
arch.aliabadi@yahoo.com
پروفسور محمد رضا بنان
آموزش مهندسی و اخلاق مهندسی
banan@shirazu.ac.ir
دکتر محمود رضا بنان
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
bananm@shirazu.ac.ir


کمیته اجرایی

دکتر مریم دهقانی
maryamdehghani@shirazu.ac.ir
دکتر فریدالدین پیرویان
peiravian@shirazu.ac.ir
پروفسور غلامرضا رخشنده رو
rakhshan@shirazu.ac.ir
دکتر محراب امیری
mamiri@shirazu.ac.ir
دکتر میثم تکلو زاده
takalloozadeh@shirazu.ac.ir
پروفسور ناصر طالب بیدختی
taleb@shirazu.ac.ir
دکتر علیرضا وثوقی
vosoughi@shirazu.ac.ir
دکتر سولماز سعادت
ssaadat@shirazu.ac.ir
دکتر عبدالرسول رنجبران
ranjbarn@shirazu.ac.ir
دکتر ایوب کریمی جشنی
akarimi@shirazu.ac.ir