آدرس دبیرخانه

شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی 1 دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
کد پستی: 7134851156

شماره تلفن

071-36474028
071-36473499

--> --> --> --> -->