سابقه برگزاري كنگره هاي بين المللي و ملّي مهندسي عمران و تشكيل هيأت امناء برگزار كننده كنگره هاي مهندسي عمران

اولين كنگره بين المللي مهندسي راه و ساختمان ايران در سال 1350 در دانشگاه شيراز برگزار گرديد. دومين و سومين اين كنگرهها در سال هاي 1353 و 1369 نيز در دانشگاه شيراز برگزار گرديد. پس از وقفه اي كوتاه چهارمين و پنجمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال هاي 1376 و 1379 در دانشگاه های صنعتي شريف و فردوسي مشهد برگزار گرديد. در طي برگزاري آخرين كنگره در مشهد، جمعي از نمايندگان دانشگاه هاي تراز اول مملكت، به دليل عدم وجود انجمن مهندسي عمران واحد، فراگیر و فعالي كه برگزاري اين زنجيره كنگره ها را عهده دار شود، به صرافت ايجاد ساختار مناسبي كه اين مهم را بر عهده گيرد افتاده و ضمن توافق به برگزاري "ششمين كنگره بين المللي مهندسي عمران" در سال 1382 در دانشگاه صنعتي اصفهان، تشكيل هيأت امنائي را بر مبناي اساسنامه اي كه در تاريخ 1381/10/03 به تصويب نمايندگان یازده دانشگاه (به ترتيب حرف الفبا):

 • دانشگاه تبريز
 • دانشگاه تربيت مدرّس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شيراز
 • دانشگاه صنعتي اصفهان
 • دانشگاه صنعتی اميركبير
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدّین طوسی
 • دانشگاه صنعتي شريف
 • دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه كرمان

رسيد پايه گذاري نمودند. بر مبناي اين اساسنامه اولاً براي اين همايش ها، به دليل فراگير بودن زمينه هاي تخصصی مختلف، نام "كنگره هاي بين المللي مهندسي عمران" برگزيده گرديد، دوماً تناوب سه ساله براي برگزاري كنگره ها تعيين شد و سوماً شرط عضويت دانشگاه ها در هيأت امناء "دارا بودن دوره دكتراي تخصصي در حداقل يكی از گرايش های مهندسي عمران" قرار داده شد. در طي برگزاري "ششمين كنگره بين المللي مهندسي عمران" در دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1382، به دليل استقبال زياد از اين كنگره ها از سوي محققين از يك طرف و لزوم ايجاد ارتباط بيشتر دانشگاه ها با صنعت عمران كشور و گسترش همكاري فيمابين در جهت بروز كردن صنعت از سوي ديگر، توافق گرديـد كه در بين كنگره هـاي بين المللي مهندسي عمران، كنگره هاي ملّي مهندسی عمران برگزار گردد و اولين اين كنگره هاي ملّي در سال 1383 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد. از آن زمان تاكنون كنگره هاي ملّي و بين المللي زير توسط هيأت امناء برنامه ريزي و با موفقيت برگزار گرديده است.

1384 دومين كنگره ملّي دانشگاه علم و صنعت ايران
1385 هفتمين كنگره بين المللي دانشگاه تربيت مدرس
1386 سومين كنگره ملّي دانشگاه تبريز
1387 چهارمين كنگره ملّي دانشگاه تهران
1388هشتمين كنگره بين المللي دانشگاه شيراز
1389 پنجمين كنگره ملّي دانشگاه فردوسي مشهد
1390 ششمين كنگره ملّي دانشگاه سمنان
1391 نهمين كنگره بين المللي دانشگاه صنعتي اصفهان
1392 هفتمين كنگره ملّي دانشگاه سيستان و بلوچستان
1393 هشتمین کنگره ملّی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1394 دهمین كنگره بین المللی دانشگاه تبريز
1395 نهمین کنگره ملّی دانشگاه فردوسي مشهد
1396 دهمین کنگره ملّی دانشگاه صنعتي شريف
1397 یازدهمین کنگره بین المللی دانشگاه تهران

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، یازدهمین کنگره ملّی در سال 1398 در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد، انشاءالله.
از زمان تشكيل اوليه هيأت امناء با عضويت يازده دانشگاه در آن، تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیر به عضويت هيأت امناء در آمده اند.

دانشگاه سهند تبريز در تاريخ 83/03/04
دانشگاه سيستان و بلوچستان در تاريخ 83/03/04
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسی ومهندسي زلزله در تاريخ 83/03/04
دانشگاه سمنان در تاريخ 85/06/01
دانشگاه صنعتي نوشیروانی بابل در تاريخ 89/08/05
دانشگاه اروميه در تاریخ 90/02/06
از زمان تشکیل هیأت امناء در سال 1381 تاکنون، هیأت امناء 64 جلسه با حضور تمامی و یا اکثریت اعضاء در شهرهای مختلف تشکیل داده است. در این فاصله، شرط عضویت در هیأت امناء به "فارغ التحصیل نمودن حداقل یک دوره دانشجوی دکترا در یکی از گرایش های مهندسی عمران" تغییر یافت. دو دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه کرمان به دلیل عدم علاقمندی به ادامه همکاری و مشارکت نمایندگانشان در جلسات هیأت امناء، به ترتیب از جلسه 35 در تاریخ 1390/02/06 و 42 در تاریخ 1391/11/25 ، از عضویت در هیأت امناء کناره گیری نمودند که از آن پس هیأت امناء دارای 15 عضو شد و از جلسه 59 ام، دیگر بار دانشگاه علم و صنعت به این جمع پیوست و هم اینک دارای 16 عضو می باشد.
قابل ذکر است که به دلیل سابقه دانشگاه شیراز در شروع و برگزاری موفق سه کنگره اولیه، محل دبیرخانه دائمی کنگره های مهندسی عمران، دانشگاه شیراز انتخاب گردید که از آن زمان تا حال در این دانشگاه دائر است.