هیأت امناء

دکتر محمد داوودی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر منصور ضیائی فر
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر کاظم بدو
دانشگاه ارومیه
دکتر حسین شوکتی
دانشگاه ارومیه
دکتر مسعود رنجبرنیا
دانشگاه تبریز
دکتر سامان یغمائی سابق
دانشگاه تبریز
دکتر ناصر خاجی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرزین نصیری صالح
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شاهرخ مالک
دانشگاه تهران
دکتر عبدالحسین حداد
دانشگاه سمنان
دکتر علی خیرالدین
دانشگاه سمنان
دکتر غلامرضا عزیزیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمدرضا قاسمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سید احمد انوار
دانشگاه شیراز
دکتر ناصر طالب بیدختی
دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا افتخار
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا صفوی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدرضا امام
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجدالدین میر محمد حسینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمود قضاوی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدرضا کاویانپور
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر کریم عابدی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حسن افشین
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر علی بخشی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عمار صفائی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عیسی شوش پاشا
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مرتضی نقی پور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر ناصر شابختی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسنعلی شایان فر
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر احمد شوشتری
دانشگاه فردوسی مشهد