زمان بندی کنگره

 • آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات

  30 مهر 1397
  15 آبان 1397

 • اعلام نتیجه بررسی خلاصه مقالات

  15 آبان 1397
  30 آبان 1397

 • ارسال مقاله کامل

  30 دی 1397
  15 بهمن 1397

 • اعلام نتایج داوری مقالات کامل

  30 بهمن 1397
  10 اسفند 1397

 • پایان مهلت ارسال مقالات کامل اصلاح شده

  10 اسفند 1397
  25 اسفند 1397

 • شروع کنگره

  10 اردیبهشت 1398

 • پایان کنگره

  11 اردیبهشت 1398